Čím viac rastú požiadavky klientov, tým viac podniky pociťujú potrebu zlepšovať nielen finančnú kontrolu kľúčových oblastí podnikov.

Väčšina vedúcich pracovníkov si dnes už uvedomuje, že riadiť spoločnosť len na základe finančného plánu založeného na analýze nákladov a výnosov z účtovníctva už v dnešnej dobe nie je dostatočné.

Postup zavedenia controllingu je v každej spoločnosti iný. Pre optimalizáciu vnútropodnikových procesov je potrebné najskôr správne vyhodnotiť kľúčové ukazovatele podniku (KPI), ktoré sa majú merať, to všetko s dôrazom na príslovie „Čo nemeriame, to neriadime“. Následne nastáva fáza implementácia nástrojov pre automatické spracovávanie reportov pre oddelenie controllingu, ktoré bude možné vyhodnocovať.

Pre našich zákazníkov navrhujeme kľúčové ukazovatele, ktoré sa majú merať, nastavujeme pravidlá controllingu, a to ako pre samostatné podniky, tak aj pre nadnárodné korporácie.

Nezameriavame sa len na controlling nákladov a výnosov z účtovníctva. Nami navrhované kľúčové ukazovatele sa týkajú:

  • ziskovosti zákaziek

  • ziskovosti predajcov

  • dosiahnutej marže predávaného tovaru či služieb

  • oblasti riadenia ľudských zdrojov

  • jednotlivých procesov vo výrobe

Forma distribúcie výsledných reportov je závislá na požiadavky zákazníka a používaného ERP SW. Pre zákazníkov, ktorí využívajú nami používaný ERP SW, máme možnosť zriadiť on-line prístup do business intelligence, kde má každý z užívateľov prístupné reporty zobrazujúci potrebné dáta pre efektívne riadenie a rozhodovanie.

Kontaktujte nás

V prípade záujmu o spoluprácu s našou spoločnosťou nás kontaktujte a my sa Vám obratom ruky ozveme.

petr@intergest.cz